เกี่ยวกับเรา

2

ผศ.ดร.ฉัตรภา หัตถโกศล

วุฒิการศึกษา 

ปริญญาเอก: สาธารณสุขศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาโภชนาการ Loma Linda University (USA)

ปริญญาโท: 1) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาโภชนาการ California State University at Los Angeles (USA)

             2) สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาโภชนาการและนักกำหนดอาหาร Loma Linda University (USA)  

ปริญญาตรี: วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาเอกโภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร มหาวิทยาลัยมหิดล

 

Certificate 

  • Alternative Nutrition
  • Gerontology

รางวัลที่ได้รับ 

  • นักเรียนดีเด่น National Dean’s List (2006)
  • The California Walnut Commission Award for outstanding researcher (2007)
  • Stratmore’s Who’s Who Worldwide HONORS. Acceptance is granted to individuals who have exemplified leadership and achievement in their occupation, industry or profession. (2008)
  • Merritt C. Horning Award for Outstanding Student Research (2009)*

*รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันไอเดียนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis Innovation (FIT) Contest Thailand) 2018/2019 รุ่น Heavy weight
*รางวัลชนะเลิศ สุดยอดนวัตกรรมอาหารที่มีรสชาติดีเยี่ยม (ซึ่งเป็น 1 ใน 11 ผลิตภัณฑ์ จากการคัดเลือกกว่า 2,000 ผลิตภัณฑ์ทั่วโลก)
*นวัตกรรมดีเด่นงาน สกว.ปี 2562 แอพพลิเคชั่นสำหรับผู้สูงอายุ

โภชนาการกับสุขภาพ

อยากเห็นคนไทยมีสุขภาพทั้งกายและใจที่ดี การมีโภชนาการที่ดีเป็นพื้นฐานตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิตของเรา อาหารที่ดีไม่ใช่ว่าจะไม่อร่อยหรือจำกัดประเภทของอาหารเท่านั้น เพียงแต่เราสามารถใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ก็จะทำให้เรามีความสุขในการกินและมีสุขภาพที่ดี

นางสาว มณีรัตน์ เตชะวิเชียร

วุฒิการศึกษา 

ปริญญาโท: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโภชนวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล

ปริญญาตรี: วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีทางอาหาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

 

ประวัติการทำงานที่เกี่ยวข้องกับโภชนาการ

  • พ.ศ. 2557-2559 นักวิชาการโภชนาการ ศูนย์เบาหวานศิริราช โรงพยาบาลศิริราช
  • ปัจจุบัน ผู้ช่วยวิจัยโครงการวิจัยของภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 

โภชนาการกับสุขภาพ

อาหารและโภชนาการสามารถนำมาใช้ในการบำบัด ป้องกัน บรรเทาและชะลอการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น โรคอ้วน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดที่ผิดปกติ ซึ่งเป็นโรคที่มาจากพฤติกรรมการกินอาหารที่ไม่ถูกต้องได้จริง และอยากให้ทุกคนมีความรู้แล้วนำความรู้ไปใช้เพื่อจะได้มีสุขภาพที่ดีและยังมีความสุขในการกิน

นางสาว ญาณิศา ทับเจริญ

วุฒิการศึกษา 

กำลังศึกษาปริญญาโท: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโภชนวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล

ปริญญาตรี: วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาเอกโภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ประวัติการทำงานที่เกี่ยวข้องกับโภชนาการ

  • พ.ศ. 2562 นักโภชนาการประจำโรงพยาบาลนวมินทร์ 9
  • ปัจจุบัน ผู้ช่วยโครงการวิจัยของภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โภชนาการกับสุขภาพ

นอกจากจะดูแลคนในครอบครัวที่เรารักแล้ว ความรู้ด้านโภชนาการยังเป็นสิ่งที่เราสามารถบอกต่อ สร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับคนทั่วไปได้ เมื่อทุกคนมีพื้นฐานด้านโภชนาการที่ดีแน่นอนว่าคุณภาพชีวิตที่ดีย่อมตามมา